Standard Life Investments

Wettelijke informatie

1. Bedrijfsgegevens en regelgeving

Standard Life Investments Limited (SC123321) is geregistreerd in Schotland op het adres 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Het is ook geregistreerd in Ierland (904256) en heeft een hoofdkantoor te 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ierland.

De Standard Life Investments-groep bestaat uit Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) en haar dochterondernemingen, zoals Standard Life Investments Limited, Standard Life Wealth Limited (SC317950),Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408), en Ignis Asset Management Limited (SC200801). Alle bedrijven zijn geregistreerd in Schotland te 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL.

De ISA-informatie wordt uitgegeven door Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited, de ISA Manager.

Met uitzondering van Standard Life Investments (Holdings) Limited en Ignis Asset Management Limited zijn de hierboven vermelde bedrijven erkend door, en staan ze in het VK onder toezicht van, de Financial Conduct Authority.

Registerreferentienummers bij de Financial Conduct Authority: Standard Life Investments Limited - 188406, Standard Life Wealth Limited – 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited - 146477, SLTM Limited - 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited - 143445, SL Capital Partners LLP – 469934. Het Financial Conduct Authority Register is te vinden op https://www.fca.org.uk/register.

Het btw-nummer van Standard Life Aberdeen-groep plc is GB270347469.

Standard Life Investments (USA) Limited is in Schotland geregistreerd (SC215736) te 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Het is een volle dochter van Standard Life Investments Limited. Het is geregistreerd als Beleggingsadviseur bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en heeft een hoofdkantoor te One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, VS.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited is een in Hongkong gevestigd bedrijf (666004) met hoofdkantoor te 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. Het is een volle dochter van Standard Life Investments Limited. Het bedrijf heeft in Hongkong een licentie van, en staat onder toezicht van, de Securites and Futures Commission. Het heeft een hoofdkantoor te 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hongkong.

Alle verwijzingen op de pagina's van deze website naar 'Standard Life Aberdeen-groep' verwijzen naar de dochterondernemingen van Standard Life Aberdeen plc.

2. Verblijfplaats

Deze website is bestemd voor informatie aan ingezetenen van landen waar de producten van Standard Life Investments-groep kunnen worden verkocht, tenzij anders vermeld. De informatie op onze website vormt geen aanbod of verzoek om deelnemingsrechten of aandelen in enige van de op deze website vermelde fondsen te kopen of te verkopen, door enige persoon in enig rechtsgebied waar dergelijk aanbod, verzoek of distributie onwettig zou kunnen zijn of waar de persoon die dit aanbod of verzoek doet niet bevoegd is om dit te doen, of aan enige persoon aan wie dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou kunnen zijn.

3. Algemene disclaimer en voorwaarden

Hoewel Standard Life Investments Limited alle redelijke maatregelen heeft getroffen om zeker te stellen dat de informatie op deze pagina's nauwkeurig en actueel is en beantwoordt aan de relevante wet en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk per de datum van de uitgifte, kunnen eventuele fouten of weglatingen te wijten zijn aan omstandigheden buiten onze controle. Wij behouden ons het recht voor de inhoud, presentatie, prestaties, faciliteiten en beschikbaarheid van het geheel of een deel van de pagina's op deze website naar eigen keuze en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij verstrekken geen garantie of verklaringen dat de pagina's van deze website te allen tijde toegankelijk zullen zijn tijdens de op deze website vermelde kantoortijden in het VK. Deze website kan tijdelijk onbeschikbaar of beperkt zijn om administratieve of andere redenen. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat of enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.

Als u twijfelt over de nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op de pagina's van deze website, of als u nadere informatie vereist, kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen of onafhankelijk financieel advies inwinnen.

Standard Life Investments Limited aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie op andere websites die toegankelijk zijn via hypertextkoppelingen vanuit deze pagina's, of voor het feit dat deze andere websites niet te allen tijde beschikbaar zouden zijn. De koppelingen naar andere websites worden louter ter algemene informatie verstrekt en de betrokken websites en hun inhoud worden op geen enkele wijze door ons onderschreven of gepromoot, tenzij anders gesteld. Merk op dat wanneer u klikt op een hypertextkoppeling naar een externe website, u de website van Standard Life Investments verlaat en de externe website bezoekt op eigen risico.

Vergeet niet dat de resultaten uit het verleden geen leidraad voor toekomstige resultaten vormen. De waarde van deelnemingsrechten en aandelen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en de mogelijkheid bestaat dat een belegger minder terugkrijgt dan het aanvankelijk belegde bedrag. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt. Voor nadere details van enige van de vermelde fondsen of producten kunt u het betrokken aanboddocument of het prospectus raadplegen.

U kunt beleggen in een aandelen-ISA als u minstens 18 jaar oud bent, een Britse bankrekening (of hypotheekbankrekening) hebt, niet bent ingeschreven in een andere aandelen-ISA in dat belastingjaar en een inwoner bent van het VK of voldoet aan andere verblijfsvereisten zoals gespecificeerd door relevante wetten, reglementeringen en betrokken richtlijnen.

De belastingbehandeling van Britse pensioenfondsen kan in de toekomst veranderen.

Door deze pagina's te bezoeken, wordt u geacht de bepalingen van deze pagina voor Wettelijke en regelgevingsinformatie, die wordt beheerst door de wetten van Schotland, te hebben aanvaard en erdoor gebonden te zijn.

4. Advies

Niets in deze pagina's mag worden opgevat als enige vorm van financieel, beleggings- of ander professioneel advies en u dient uw eigen financieel adviseur of andere professioneel adviseur te raadplegen als u financieel of ander professioneel advies vereist.

Als u niet zeker bent in welk fonds te beleggen, of als u twijfelt over de geschiktheid van een ISA voor u, of als u nadere informatie wenst over de fondsen, kunt u uw gebruikelijke financieel adviseur raadplegen, die u zal adviseren over de voor u meest geschikte oplossingen. Sommige adviseurs kunnen voor deze adviesverstrekking een vergoeding in rekening brengen.

5. Copyright en handelsmerk

© 2016 Standard Life Investments Limited. Alle rechten voorbehouden.

Het copyright voor de pagina's van deze website, de op de schermen vertoonde pagina's en de daarin bevatte informatie en materialen zijn eigendom van Standard Life Investments Limited, tenzij anders aangegeven. Standard Life Investments, het Standard Life Investments-logo en fundaccess zijn geregistreerde handelsmerken van Standard Life Investments Limited. Standard Life Investments Limited, of een ander lid van de Standard Life Aberdeen-groep op instructie van Standard Life Investments Limited, kan ook handelsmerk- en dienstmerkrechten in andere merken op de pagina's van deze website claimen.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Standard Life Investments Limited is strikt verboden, tenzij voor persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden.

6. E-mail

Merk op dat niet kan worden gegarandeerd dat verstuurde e-mails ook door ons worden ontvangen, of dat de inhoud van e-mails vertrouwelijk of ongewijzigd blijft tijdens de transmissie via internet. Als u dat verkiest, kunt u dan ook telefonisch contact met ons opnemen of ons schrijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u of anderen kunnen lijden als gevolg van de wijziging of het verlies van de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie.

Wij behouden ons het recht voor om het gebruik en de inhoud van e-mails die wij verzenden en ontvangen te controleren met het oog op de naleving van ons eigen e-mailbeleid en om onwettig of ongepast gebruik van onze systemen op te sporen en er maatregelen tegen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spoofing, de transmissie van computervirussen en een Denial of Service-aanval.

7. Downloads

Als u software downloadt, doet u dat op eigen risico. Standard Life Investments Limited biedt geen garanties inzake de geschiktheid van dergelijke gedownloade software en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met uw computer die daaruit kunnen voortvloeien. Als u twijfelt over de geschiktheid van software die u zou willen downloaden naar uw computer, dient u vóór het downloaden gespecialiseerd advies in te winnen.

8. Gegevensbescherming

In het kader van zijn bedrijfsvoering en om doelmatig te kunnen beantwoorden aan de vereisten van de klanten moet Standard Life Investments Limited gegevens inzamelen en gebruiken van personen, met inbegrip van vroegere, huidige en potentiële toekomstige klanten. Wij gaan ervan uit dat de wettige en correcte verwerking van persoonsgegevens heel belangrijk is voor het slagen van onze activiteiten en om het vertrouwen van de klanten in ons te behouden.

Alle persoonsgegevens die wij inzamelen, registreren of gebruiken op welke wijze dan ook, zowel op papier als op computers of via andere media, zullen worden verwerkt met inachtneming van gepaste beveiligingsmaatregelen die beantwoorden aan de Data Protection Act 1998 (Wet Gegevensbescherming, de 'Wet'). Wij staan volledig achter de acht gegevensbeschermingsprincipes zoals uiteengezet in de Wet en passen deze toe. Deze principes stellen dat persoonsgegevens:-

 1. op eerlijke en wettelijke wijze moeten worden verwerkt
 2. alleen mogen worden verwerkt voor specifieke en wettige doeleinden, en dus niet op een andere wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden
 3. toereikend, relevant en beperkt moeten zijn
 4. nauwkeurig en up-to-date moeten zijn
 5. niet langer dan nodig mogen worden bewaard
 6. moeten worden verwerkt op een wijze die strookt met de rechten van het gegevenssubject
 7. veilig moeten worden bewaard
 8. niet mogen worden overgedragen naar een land zonder gepaste wetten voor gegevensbescherming.

Onze doeleinden inzake het bewaren van persoonsgegevens en een algemene beschrijving van de categorieën van mensen en organisaties aan wie wij deze kunnen bekendmaken, zijn terug te vinden in het Gegevensbeschermingsregister. Wij zullen geen informatie bekendmaken aan derden, tenzij wij menen dat dit op wettige wijze kan gebeuren.

U kunt dit inspecteren of een exemplaar aanvragen bij het Information Commissioner's Office. Om te kunnen beantwoorden aan de vereisten van deze principes, zullen wij:

 • de voorwaarden naleven inzake de eerlijke inzameling en het gebruik van persoonsgegevens
 • onze verplichtingen naleven inzake de vermelding van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt
 • gepaste persoonsgegevens enkel inzamelen en verwerken voor zover dit nodig is in het kader van onze operationele behoeften of de wettelijke vereisten
 • waken over de kwaliteit van de gebruikte persoonsgegevens
 • strikte controles toepassen om de termijn van de bewaring van de persoonsgegevens te bepalen
 • ervoor zorgen dat de rechten van de personen waarover wij persoonsgegevens bezitten, volledig kunnen worden uitgeoefend in het kader van de Wet
 • gepaste beveiligingsmaatregelen nemen voor de veiligheid van de persoonsgegevens
 • ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet naar het buitenland worden verstuurd zonder gepaste veiligheidsmaatregelen.

Wanneer wij persoonsgegevens van u inzamelen, zullen wij u informeren over de reden daarvoor en wat het doel ervan is.

Wanneer wij gevoelige gegevens inzamelen, zullen wij gepaste maatregelen treffen om zeker te zijn dat wij over de expliciete toestemming beschikken om de informatie te bezitten, te gebruiken en te bewaren. Gevoelige gegevens zijn persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven, gegevens over misdrijven of vermeende misdrijven en rechtbankprocedures in verband met gepleegde misdrijven.

Als u beslist om een van onze online formulieren in te vullen, zal de door u verstrekte persoonlijke informatie door Standard Life Investments Limited en andere leden van de Standard Life Aberdeen-groep worden gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden en om u informatie te bezorgen over de producten die voor u van belang kunnen zijn. Zij kan ook worden gebruikt om het verloop van uw vraag of verzoek binnen Standard Life Investments Limited te volgen en om een eventuele verkoop van enige van onze producten waar u naar geïnformeerd hebt, te registreren. Wij kunnen dergelijke informatie ook gebruiken om onze website voor u bij te werken en om u op de hoogte te houden van verdere productinformatie en websiteontwikkelingen als u die voorkeur te kennen hebt gegeven.

Als u een formulier voor een retailproductaanvraag invult, zal Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt bij het invullen van het formulier gebruiken om uw belegging te organiseren en te beheren, met inbegrip van de aankoop van aandelen in het/de door u geselecteerde fonds(en), het verstrekken van waarderingen en het verrichten van betalingen.

Als u een financieel adviseur hebt benoemd om uit uw naam te handelen, zullen wij de gegevens van de belegging aan deze persoon bekendmaken en hem waar gepast kopieën bezorgen van de correspondentie om hem in staat te stellen u te adviseren.

Wij hebben een verantwoordelijk marketingbeleid en bezorgen uw gegevens, of de gegevens van met u gerelateerde personen, niet aan enig ander bedrijf buiten de Standard Life Aberdeen-groep. U kunt eventueel worden benaderd door andere bedrijven van de Standard Life Aberdeen-groep over gegevens van andere producten of diensten. Als u niet op deze manier wenst te worden benaderd, kunt u schrijven naar de Data Protection Co-ordinator te Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, EH1 2DH, Verenigd Koninkrijk, of naar het contactadres van het betrokken bedrijf van de Standard Life Aberdeen-groep (met vermelding van uw volledige naam, geboortedatum en polis- of rekeningnummer indien bekend).

Krachtens de Wet kunt u de hierboven vermelde Data Protection Co-ordinator aanschrijven en een kopie aanvragen van de informatie die wij over u bezitten. Wij behouden ons het recht voor om de krachtens de Wet maximale vergoeding aan te rekenen om deze informatie te verstrekken. Als de gegevens niet correct zijn, kunt u ons vragen om deze te verbeteren.

Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en uw online ervaring te verbeteren.

Een cookie is een stukje informatie dat opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel. Het onthoudt informatie over de vorige configuratie van uw computer of mobiel toestel en zal onthouden dat u deze site eerder hebt bezocht. Dit verbetert uw ervaring bij het browsen van websites door informatie op te slaan zodat u deze niet meerdere keren hoeft te geven.

Een cookie bevat meestal geen persoonlijke informatie, maar andere browsedetails zoals het domein waar de cookie van afkomstig is, een willekeurige unieke identificatiecode en de levensduur (vervaldatum) van de cookie.

Er bestaan "permanente" cookies en "sessiecookies". Een permanente cookie zal geldig en functioneel blijven tot zijn vastgelegde vervaldatum (tenzij zij door de gebruiker verwijderd wordt vóór de vervaldatum); een sessiecookie zal daarentegen vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten door de gebruiker.

Cookies die wij gebruiken

Dit is een lijst van de belangrijkste cookies die wij gebruiken en van hun doel voor elke van de websites van onze Groep.

Dit zijn standaard anonieme cookies die gebruikt worden om ons te helpen te bepalen hoe onze websites worden gebruikt, zodat wij ze kunnen verbeteren.

Cookie Naam Typische inhoud in cookie Doel Duur
Google analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Willekeurig gegenereerde nummers en informatie over hoe de pagina werd bereikt (bv. Rechtstreeks of via een link, organische opzoeking of betaalde opzoeking) Tracking om sites te verbeteren. Mix van permanente en sessiecookies

 

Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen u een meer gepersonaliseerde en verbeterde service te bieden wanneer u onze websites gebruikt.

Cookie Naam Typische inhoud in cookie Doel Duur
Controle disclaimer session_cookieundefined juist/fout Verzekeren dat de disclaimer van de site maar een keer per sessie wordt afgebeeld. Sessie
Taalvoorkeur ln en/fr-CA Volgt de voorkeurstaal van gebruikers doorheen sites van SLI. Ingesteld om te vervallen twee weken na de laatste time set
Segment-voorkeur segment ifa/consumer/
consultant/institutional/
etc.
Verzekeren dat gebruikers geen segment moeten kiezen telkens als ze naar een gesegmenteerde site terugkeren. Permanent
Controle press office session_cookie_press juist/fout Verzekeren dat de disclaimer van de Press Office maar een keer per sessie wordt afgebeeld. Sessie
Vacatures ASPSESSIONID willekeurig gegenereerd nummer Ingesteld door leverancier (derde partij) van inhoud en functionaliteit voor vacatures. Sessie
Extra tool tracking fundNavigatorTracking juist/fout Tracking om Fund Navigation tool te verbeteren Ingesteld om te vervallen twee weken na de laatste time set
Veilige toegang besturing JSESSIONID Gecodeerde sessiesleutel Noodzakelijk voor toegang tot beveiligde inhoud op sites van SLI Sessie
Veilige toegang besturing JSESSIONIDSSO Gecodeerde sessiesleutel Noodzakelijk voor toegang tot beveiligde inhoud op sites van SLI Sessie
Sorteren tabellen jqCookieJar_tablesorter Titel kop + asc/desc Noodzakelijk voor de functie voor het sorteren van tabellen, aanwezig op de sites. Sessie

Standard Life kan adverterende bedrijven gebruiken om advertenties over onze producten en diensten op andere websites te plaatsen. De adverterende bedrijven kunnen cookies gebruiken om de doeltreffendheid van hun advertenties te meten en selectieve advertentie-inhoud aan te bieden. De adverterende bedrijven kunnen anonieme informatie over uw bezoek aan onze en andere websites gebruiken, maar niets dat u persoonlijk kan identificeren.

Cookie Naam Typische inhoud in cookie Doel Duur
Eyeblaster Varieert Willekeurig gegenereerd nummer Uitvoering van advertentiecampagnes volgen Mix van permanente en sessiecookies

 

Welke informatie wordt er verzameld?

Wij gebruiken permanente cookies als u zich heeft aangemeld voor een van onze online diensten of als u online een product of dienst gekocht heeft. Deze cookies stellen ons in staat de aanmeldingsprocedure gemakkelijker en veiliger te maken. Ze zullen ook uw gegevens automatisch invullen als u een van onze online formulieren zou moeten invullen, zodat u bepaalde gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Wij gebruiken de door cookies verzamelde informatie om informatie over het gebruik van onze website te meten. Wij kunnen zien welke pagina’s van onze site bekeken worden en hoeveel bezoekers de verschillende secties van deze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om te kunnen beoordelen hoe nuttig onze website is voor onze bezoekers en om de bruikbaarheid van de website continu te verbeteren.

Bezoek de volgende website voor meer informatie over welke gegevens er worden verzameld door Google Analytics: Google Analytics.

Wij gebruiken permanente cookies voor sommige van onze veilige online klantendiensten. Deze cookies stellen ons in staat de aanmeldingsprocedure voor u gemakkelijker en veiliger te maken.

Sessiecookies kunnen ook gebruikt worden om uw gegevens op voorhand in te vullen als u een van onze online formulieren zou moeten invullen.

Hoe cookies uitschakelen?

U kunt de cookies die wij bijvoegen uitschakelen als uw browser deze mogelijkheid ondersteunt. Om uw cookie-instellingen te controleren en bij te werken, moet u weten welke browser u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari of een andere) en welke versie u heeft. U kunt dit doorgaans te weten komen door uw browser te openen, vervolgens op ‘Help’ te klikken en daarna op ‘About’ . Dit zal u informatie geven over welke versie van de browser u gebruikt.

Om erachter te komen hoe u cookies kunt beheren, kunt u bezoeken www.aboutcookies.org of naar de hulpopties van uw browser gaan, voor meer informatie.

U kunt ook op elk moment uw cookievoorkeuren veranderen door onze tool te gebruiken.

Onthoud dat als u uw cookie-instellingen wijzigt, uw browse-ervaring negatief beïnvloed kan worden. Als u bijvoorbeeld voorkeursinstellingen heeft bepaald op een website (zoals uw locatie voor plaatselijk nieuws of weerberichten), zal de desbetreffende website deze niet meer onthouden.

Hoe kunt u uw cookievoorkeuren veranderen?

Aanvaardt u cookies van Standard Life Investments?

Uw privacy

Uw privacy en online veiligheid zijn onze hoogste prioriteit:wij verzamelen geen persoonlijke gegevens die u kunnen identificeren.

Wetgeving inzake elektronische privacy en communicatie

Vanaf 26 mei 2012 betekenden nieuwe privacywetten van de Europese Unie dat gebruikers moesten instemmen met het gebruik van cookies op alle websites in het VK.

Standard Life Aberdeen steunde de veranderingen naar de privacyregels die ontworpen zijn om de privacy van internetgebruikers te beschermen

Veranderingen in dit beleid

Wij zullen dit cookie/privacybeleid af en toe bijwerken en raden u dan ook aan om dit beleid regelmatig te controleren en geïnformeerd te blijven.

Contactgegevens

Wij verwelkomen uw opmerkingen inzake dit beleid. Neem daarvoor contact op met ons .

10. Portefeuille

De getoonde prijzen worden louter ter informatie meegedeeld. Het zijn niet de prijzen waartegen de aandelen of beleggingsproducten kunnen worden gekocht of verkocht.

Bij beleggingsproducten met kapitalisatieaandelen of -deelnemingsrechten worden inkomstenuitkeringen automatisch herbelegd. Bij andere beleggingen worden de inkomstenuitkeringen uitbetaald aan de beleggers, wat in de prijs wordt weerspiegeld.